Jak wymienić zagraniczne prawo jazdy na polskie?

 Jak wymienić zagraniczne prawo jazdy na polskie?

Spis treści

Obcokrajowcy poruszający się po terytorium Polski nie mają obowiązku wymiany zagranicznego prawa jazdy na polskie, jak również nie muszą się posługiwać dokumentem międzynarodowym. Dotyczy to kierowców posiadających ważne prawo jazdy wydane przez:

 • Państwo członkowskie Unii Europejskiej,
 • Państwo Konfederacji Szwajcarskiej,
 • Państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),
 • Państwo będące stroną Konwencji o ruchu drogowym, sporządzonej w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 r.,
 • Państwo będące stroną Konwencji o ruchu drogowym, podpisanej w Genewie dnia 19 września 1949 r.,
 • Państwo z którym Polska zawarła dwustronną umowę o wzajemnym uznawaniu prawa jazdy, obecnie są to Japonia i Republika Korei.

Sytuacja ta ulega zmianie w momencie, w którym osoba z zagranicznym prawem jazdy przebywa w Polsce przez dłuższy czas – dotyczy to więc pobytu stałego i czasowego. W przypadku kierowców posiadających dokumenty wystawione przez Państwo będące stroną Konwencji o ruchu drogowym, sporządzonej w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 r. lub Państwo będące stroną Konwencji o ruchu drogowym, podpisanej w Genewie dnia 19 września 1949 r. dokumenty zachowują ważność w okresie 6 miesięcy od daty rozpoczęcia stałego lub czasowego pobytu, nie dłużej jednak niż przez okres ważności prawa jazdy. Po upływie tego terminu dokument należy wymienić na polski odpowiednik. Jak to zrobić?

Wymiana dokumentu

W celu wymiany zagranicznego prawa jazdy na polskie musimy przygotować wypełniony wniosek o prawo jazdy wraz z kilkoma niezbędnymi załącznikami:

 • Kolorową fotografią o wymiarach 35x45mm,
 • Kserokopią posiadanego prawa jazdy,
 • Tłumaczeniem posiadanego prawa jazdy na j. polski (nie dotyczy to dokumentów wydanych przez państwa członkowskie Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronę umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;),
 • Dowód uiszczenia opłaty oraz opłat ewidencyjnych,
 • Dokument pozwalający ustalić tożsamość wnioskodawcy,

Kserokopię karty pobytu, wizy pobytowej lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo zaświadczenie, że studiuje co najmniej od 6 miesięcy.