Jak wymienić prawo jazdy na polskie?

 Jak wymienić prawo jazdy na polskie?

Czy każdy cudzoziemiec może swobodnie podróżować po Polsce z prawem jazdy wydanym za granicą? Kiedy należy wymienić prawo jazdy na polskie i jak to zrobić? 

Prawo jazdy wydane w innych krajach UE i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu

W tym przypadku sytuacja jest bardzo prosta, ponieważ prawo jazdy wydane w krajach UE i należących do EFTA honorowane jest na terytorium Polski bez konieczności wymiany nawet w przypadku stałego pobytu.

Prawo Jazdy Międzynarodowe

Prawo Jazdy Międzynarodowe wydawane jest na podstawie Konwencji Wiedeńskiej o Ruchu Drogowym lub Konwencji Genewskiej o Ruchu Drogowym. Takie prawo jazdy również jest honorowane w Polsce, trzeba jednak pamiętać o tym, że ważność dokumentu międzynarodowego to maksimum 3 lata (przy czym nie może przekraczać terminu ważności prawo jazdy krajowego). Co więcej, jeżeli posiadacz dokumentu zdecyduje się na dłuższy pobyt w Polsce, to jego prawo jazdy będzie ważne jedynie 6 miesięcy, licząc od dnia wydania decyzji o pobycie czasowym lub stałym. Po tym czasie konieczna jest wymiana prawa jazdy na polskie.

Prawo jazdy wydane w Wielkiej Brytanii

Brexit spowodował szereg komplikacji dla posiadaczy prawa jazdy wydanego na terenie Wielkiej Brytanii. Według prawa dokumenty wydane przed 1 stycznia 2021 roku traktowane są przez kraje Unii Europejskiej tak samo jak dokumenty z innych krajów członkowskich i można z nich korzystać w okresie ważności. Natomiast prawo jazdy wydane po wspomnianej dacie traktowane są jako dokumenty wydane przez kraj trzeci i można się nimi posługiwać na terenie Polski w okresie ważności, jednak przy pobycie dłuższym, niż 6 miesięcy, należy je wymienić na polski dokument.

Prawo jazdy wydane w krajach trzecich


Według polskich przepisów, dotyczących prawa jazdy wydanego w krajach trzecich, sprawa jest bardzo prosta: każda osoba posiadająca prawo jazdy wydane za granicą, a mieszkająca na terenie Polski przynajmniej od 185 dni musi wymienić zagraniczne prawo jazdy na polskie.

Jak wymienić prawo jazdy na polskie? Procedura wymiany

Wymiana zagranicznego prawa jazdy na polskie odbywa się na podstawie wniosku o wymianę dokumentu. Taki wniosek należy złożyć we właściwym dla miejsca zameldowania na pobyt stały lub czasowy wydziale komunikacji. Wraz z wnioskiem należy złożyć następujące dokumenty:

  • Dowód osobisty lub paszport;
  • Oryginał zagranicznego prawa jazdy;
  • Tłumaczenie zagranicznego prawa jazdy na język polski przez tłumacza przysięgłego lub konsula RP w kraju, w którym zostało wydane prawo jazdy;
  • Kserokopię dowodu rejestracyjnego pojazdu (jeżeli wnioskodawca jest posiadaczem pojazdu);
  • Kserokopię dowodu ubezpieczenia OC (jeżeli wnioskodawca jest posiadaczem pojazdu);
  • dowód uiszczenia opłaty skarbowej;
  • zaświadczenie o zameldowaniu w Polsce.

Po złożeniu kompletu dokumentów następuje proces weryfikacji zagranicznego prawa jazdy w odpowiednim wydziale. Cały proces może trwać kilka miesięcy, chyba że przebiega w tempie przyspieszonym, co często ma miejsce w przypadku szczególnej sytuacji obcokrajowca (status uchodźcy, azyl, ochrona uzupełniająca). W takich przypadkach ważność prawo jazdy nie jest weryfikowana w państwie, w którym dokument został wydany.