Egzamin praktyczny kat. A, A1, A2

Zasady przeprowadzania egzaminów są określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów.

W sprawach nieuregulowanych przepisami powyższego rozporządzenia, wspólnie z Beskidzkim Stowarzyszeniem Wykładowców i Instruktorów Szkolenia Motorowego „AUTO-KURS” przyjęto do stosowania w trakcie szkolenia i egzaminowania następujące uzgodnienia:

Uzgodnienia dokonane w dniu 15. 04. 2010 r. z przedstawicielami Federacji Szkół Nauki Jazdy dotyczące przeprowadzania egzaminów praktycznych na kat. A i A1 prawa jazdy.

1. Przed rozpoczęciem zadania Nr 1 osoba egzaminowana otrzymuje kask i kamizelkę. Za prawidłowe ubranie kamizelki odpowiada egzaminator. O momencie założenia kasku decyduje osoba egzaminowana (zadanie Nr 1 może być wykonywane bez kasku). Założenie nieprawidłowe kasku lub nie zapięcie paska jest błędem w wykonaniu zadania Nr 8 nie założenie kasku i rozpoczęcie jazdy skutkuje przerwaniem egzaminu (warunki bezpieczeństwa wynikające z ustawy „Prawo o ruchu drogowym”).

2. Sprawdzenie stanu łańcucha (zwisu) zdający wykonuje w dolnym odcinku pomiędzy kołami łańcuchowymi (rys. 1).

WSKAZÓWKA:
A. Oprzeć motocykl na podpórce (Podczas kontroli zwisu łańcucha motocykl musi stać w pozycji idealnie prostej i nie powinien być obciążony dodatkowym ładunkiem)
B. Wrzucić luz
C. Kilkakrotnie obracać tylnym kołem, aby znaleźć najbardziej naciągniętą pozycję łańcucha. Zmierzć zwis łańcucha tak, jak to pokazano na ilustacji

3. Zdający może podeprzeć motocykl na dowolnej podpórce.

4. Przy wykonywaniu pięciokrotnego przejazdu po łukach w kształcie cyfry 8 zdający powinien się czterokrotnie upewnić o możliwości zmiany kierunku jazdy podczas każdego przejazdu ósemki przed i po wykonaniu zawrócenia. W miejscach strzałek na rys. 2 poprzez obejrzenia się za siebie. Takie samo upewnienie się dotyczy dwukrotnego przejazdu pomiędzy 5-cioma pachołkami.

5. Po wykonaniu 5-krotnego przejazdu zdający powinien wyjechać z ósemki i rozpocząć 2-krotny przejazd rozpoczynając go od pachołka zewnętrznego nie będącego w obrębie ósemki.

6. W ramach wykonywania zadania Nr 8 nie wymagać sygnalizacji zamiaru zmiany kierunku jazdy.

7. Hamowanie awaryjne wykonywać na placu manewrowym. Zdający przy hamowaniu używa całej dłoni (nie np. dwa palce). Skuteczność hamowania oceniać po drodze hamowania, a nie po zablokowaniu kół. Zgaśnięcia silnika nie traktować jako błąd w wykonaniu zadania.

8. W ruchu drogowym przez radio wydawać polecenia co do kierunku jazdy. Nieznajomość trasy nie jest podstawą do odmowy przeprowadzenia egzaminu.

Powyższe uzgodnienia nie są sprzeczne z zapisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27. 10. 2005 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami , instruktorów i egzaminatorów (Dz. U. Nr 217 z późniejszymi zmianami). Mają one na celu ujednolicenie postępowania egzaminatorów i lepsze przygotowanie osób zdających przez ośrodki szkolenia kierowców.